В клас А ГРАФИЧЕН Дизайн

Какво ще усвоите и научите в Клас А на професионалната образователна програма Графичен дизайн?

Попадате в реалната среда на рекламата и всички приложения на творческото проектиране в обществените комуникации!

Това е един курс от 120 учебни часа, който съдържа обучение в умения, усвояване на знания и опит както в теорията на Графичен дизайн с висока степен на компетентност, така и придобиване на конкурентни умения за работа с необходимите софтуери за практикуване на професията.


Умения

Векторна графика
В софтуерите за векторна графика ще усвоите всичко за създаване на фигури и линии, от които се възпроизвежда перфектно изображение. CorelDRAW, Illustrator.
50 учебни часа

Растерна обработка
Изображения в пълния им контекст за постигане на нюанси, рязкост и художествени ефекти. Photoshop, Lightroom, ACDSee.
30 учебни часа

Техническо чертане
Създаване на точни чертежи на изобразяваната повърхност – табели, фасади, стени, панели, билбордове и др.. AutoCAD
15 учебни часа

Триизмерна визуализация
Въвеждане на векторни файлове в платформа за триизмерна визуализация. Моделиране, настройки, рендер. Cinema4D.
15 учебни часа

Презентиране
Усвояване елементите на убеждението чрез средствата на мултимедията. PowerPoint.
10 учебни часа

Предпечатна подготовка
Страниране на многотиражни издания от хартиен и електронен тип с мощния софтуер на Adobe, InDesign. Изучаване функциите на перфектното страниране за всички типове печат и други материални реализации на дизайна.
По време на цялото обучение


Знания

Цветознание
Подробни познания за цветовете от светлинния спектър. Цвето-образуване и цвето-предаване. Типове палитри и тяхната употреба.

Типография и шрифт
Развитието на шрифтовете през вековете, пълната им класификация. Превръщане на шрифтовете във векторни знаци за компютърния дизайн.

Композиция и формат
История и практика на всички формати от изкуството и дизайна. За какво служат, какво изразяват, как трябва да се използват в композиция.

Фигури и комбинаторика
Основните фигури в графиката. Създаване на фигури чрез линии. Комбиниране на фигури за постигане на символика.

Компоненти на рекламата
Познание за основните компоненти на рекламата, чрез употребата на които може да се постигне всичко в една съвършена графика.

Брандинг и Копирайт
Смисълът за създаване на рекламно изображение. Върхови постижения на графичния дизайн като носител на послания.


Опит

Проектиране
Придобиване на опит за анализ и поставяне на цел. Поставяне на практически задачи и работа по тях. Синтез на изходните данни.

Творческо планиране
Проучване на сферата, за която се проектира съдържанието на графиката. Установяване на точни параметри за проектиране, методология.

Технически изисквания
Подробно усвояване на всички изисквания за предпечатна подготовка на всеки дизайнерски продукт. Предпечат на дизайна.

Цялостен работен процес
Подреждане на приоритети в продуктивна схема за действие. Усвояване на професионални навици за етапно действие.

Авторски контрол
Трениране на критерии за крайно изпълнение на всеки детайл от дизайна. приучаване към безкомпромисен резултат и професионална отговорност.

Издаване на продукция
Спазване на нормите за издаване на дизайнерска продукция по законодателството и практиката.


Спестявате време, разход, усилия и спечелвате инвестиция в себе си!